ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2565 ครั้งที่ 1

APEC 4 2 2564

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานและห้วงกำหนดเวลาเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย ปี 2565 ของฝ่ายเลขานุการ ตลอดจนข้อเสนอผลลัพธ์ (Deliverables) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอในชั้นต้นเพื่อดำเนินการในช่วงที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว

APEC3 4 2 2564

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงข้อพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างเขตเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ในประเด็นเรื่องการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการส่งผ่านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษารวมไปถึงระดับปริญญาตรีให้มีสมรรถนะพร้อมสนองต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่มีโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy) เป็นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการจะได้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อจัดเตรียมสำหรับการเป็นประธานเอเปคของประเทศไทย อาทิ การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม (culture capital) การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติการศึกษา การยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นต้น

APEC2 4 2 2564

          การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในปี 2565 ครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development Working Group - HRDWG) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (Education Network EDNET, Labour and Social Protection Network - LSPN, Capacity Building Network - CBN) อีกด้วย ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคเอเปค เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

APEC4 4 2 2564

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking