การประชุม High-Level Ministerial Conference on Human Resources Development for the Changing World of Work

การประชุม High-Level Ministerial Conference on
Human Resources Development for the Changing World of Work
ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2563
**********************

Roadmap of the ASEAN 18 9 2563

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ได้จัดการประชุม High-Level Ministerial Conference on Human Resources Development for the Changing World of Work ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อนำเสนอแผนที่นำทางปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (Roadmap of the ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Work) เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาวุโส (ระดับปลัดกระทรวงและระดับรัฐมนตรีว่าการ) ด้านการศึกษาและแรงงานรับรอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสมาชิกและภาคีเครือข่ายของอาเซียน ทั้งนี้ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน เป็นข้อริเริ่มโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียนปี 2564 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความร่วมมือทางด้านอาชีวศึกษา ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล อุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ จึงต้องเตรียมความพร้อมให้ประชาชนในภูมิภาคสามารถรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นอุตสาหกรรมยุค 4.0 ตลอดจนยกระดับการพัฒนาคุณภาพแรงงานให้ได้มาตรฐานโลก โดยส่งเสริมให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างขีดความสามารถให้มีสมรรถนะพร้อมตามความต้องการของตลาดแรงงานโลก รวมถึงเป็นกลไกในการสนับสนุนความร่วมมือข้ามสาขาระหว่างภาคการศึกษา ภาคแรงงาน และภาคธุรกิจ ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 เมื่อเดือนมิถุนายน 2563

แผนที่นำทางปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามปฏิญญาดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดกิจกรรม การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาฯ กรอบระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งหัวข้อผลลัพธ์ 5 หัวข้อ ดังนี้

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตในมิติการศึกษา การฝึกอบรม และการจ้างงาน  
2) การพัฒนาการศึกษาและการจ้างงานสำหรับทุกคน  
3) คุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
4) การเข้าถึงโอกาสการจ้างงาน ความสามารถในการทำงาน และ  
5) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเงินเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต  

ในส่วนของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเข้าร่วมการประชุมข้างต้น โดยที่ประชุมได้รับรองแผนที่นำทางปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯ และร่วมกันเป็นสักขีพยานในการเปิดตัว สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (ASEAN TVET Council: ATC) ทั้งนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะนำเสนอแผนที่นำทางฯ ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อขอความเห็นชอบและการรับรองจากผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป

 ************************************************************

สรุปและเรียบเรียง : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
ข้อมูล/ภาพประกอบ: กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking