head
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการจัดงานครั้งนี้ขอเชิญครู อาจารย์และนักเรียน ร่วมงานผ่านการแข่งขันดังนี้

๑. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)
๒. การแข่งขันเวทีสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN SMART TEENS)

(ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสมาชิกอาเซียน)

ดูรายละเอียดได้ที่ www..247friend.net

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๒
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking