องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย” เป็นมรดกรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)

Nuad Thai 16 12 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 14 (14th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ได้มีมติประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย (Nuad Thai, Traditional Thai Massage)” ซึ่งเป็นศาสตร์การนวดไทยแบบโบราณ เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ตามข้อเสนอประเทศไทย ซึ่งการเสนอครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

Nuad Thai1 16 12 2562

การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งนี้มีประเทศต่างๆ เสนอขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทั้งสิ้น 62 รายการ แบ่งเป็น Need of Urgent Safeguarding List จำนวน 6 รายการ Representative List 42 รายการ และ Good Safeguarding Practices จำนวน 3 รายการ ซึ่งมีรายการที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนดังนี้

Nuad Thai2 16 12 2562

1. รายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในความต้องการการสงวนรักษาแบบเร่งด่วน (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) จำนวน 5 รายการ
2. รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) 35 รายการ
3. รายการทะเบียนที่มีแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการสงวนรักษาที่ดี (Register of Good Safeguarding Practices) จำนวน 2 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://ich.unesco.org/en/14com

Nuad Thai3 16 12 2562

********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 ธันวาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking