การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือ ของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก

 ASPnet 23 9 2562

            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก ณ โรงแรมนูโวซิตี กรุงเทพฯ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ หรือ UNESCO Associated School Project : ASPnet เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติที่มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ รวมถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ซึ่งสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นระหว่างปี 2016-2030 ต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (ค.ศ. 2000 – 2015) โดย SDGs มีความมุ่งหวังจะบรรลุเป้าหมายทั้ง 17 ข้อ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความยากจน ฯลฯ ตามกรอบของ 5 Ps คือ People Prosperity Planet Peace Partnership ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน รวมถึงในสถานศึกษาเองก็เช่นกัน นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการกล่าวปาฐกถาเรื่อง บทบาทของ ASPnet กับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และการเสวนาหัวข้อ การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี สระฏัน อาจารย์ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ซึ่งได้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินของโครงการต่างๆ ที่ไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมระดับโรงเรียน

ASPnet1 23 9 2562

          ในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจากนางจรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติมอนเตสซอรี่ อคาเดมี่ และผู้ประสานงาน ASP ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในการนำผู้บริหารและครูผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเสริมสร้าง ASPnet เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ 3 หัวข้อหลัก คือ การส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมวัฒนธรรมสันติภาพ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมต่อยอดความเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รวมถึงกระชับและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโกต่อไป

ASPnet2 23 9 2562

ASPnet3 23 9 2562

***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 กันยายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking