ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยูเนสโกว่าด้วยจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26
(The 26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO - IBC)
การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11
(The 11th Session of the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology - COMEST) และ
การประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยนัยทางจริยธรรม กฎหมายและสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Conference on the Ethics of Science & Technology and Sustainable Development

IMC 5 7 2562

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และยูเนสโก จัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 (The 26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO - IBC) การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (The 11th Session of the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology - COMEST) และ การประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยนัยทางจริยธรรม กฎหมายและสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conference on the Ethics of Science & Technology and Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 2 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการว่าด้วยจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืน และผู้แทนจากยูเนสโก Mr. Xing Qu รองผู้อำนวยการยูเนสโก กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ยูเนสโกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNESCO and Sustainable Development Goals) ในส่วนของการประชุมเชิงวิชาการ มีการนำเสนอหัวข้อ/อภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านจริยธรรมในบริบทความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยียีนส์ เซลล์และการปรับแต่งชีวิต เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมการวิจัย นอกจากนี้ ที่ประชุมเชิงวิชาการได้จัดทำเอกสารผลลัพธ์การประชุม “ถ้อยแถลงกรุงเทพ” (Bangkok Statement) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินการด้านจริยธรรมในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

IBC1 5 7 2562

IBC2 5 7 2562

IBC3 5 7 2562

IBC4 5 7 2562

 รายละเอียดเพิ่มเติม : จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยูเนสโกว่าด้วยจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมประกาศถ้อยแถลงแห่งกรุงเทพฯ แสดงความมุ่งมั่นในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอบคุณคณะกรรมการ IBC และคณะกรรมาธิการ COMEST

*********************************************************************

ที่มา : ภาพถ่ายโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 กรกฎาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking