การเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการ
ของ นางอีริน่า โบโกว่า (Ms.Irina Bokova) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก
เมื่อวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2560
-------------------------

unesco director 27 29 sep 2560เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2560 นางอีรินา โบโกว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติภารกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและองค์การยูเนสโก ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยในระหว่างการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ ได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

1. การหารือทวิภาคีระหว่างนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นางอีรินา โบโกว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จขององค์การยูเนสโก ภายใต้การบริหารของ นางอีรินา โบโกว่า และขอขอบคุณองค์การยูเนสโก โดยเฉพาะสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ ฯ ที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้สนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ ฯ รวมถึงความช่วยเหลืองบประมาณเพื่อการซ่อมอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
2. การเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสีม่วง ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกที่ได้ร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าถวายสักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งกล่าวชื่นชม นางอีรินา โบโกว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ที่ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การยูเนสโกอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพที่ได้ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของยูเนสโก และได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนชาวไทย และในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้   ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทย และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ร่วมมือกับองค์การยูเนสโกดำเนินกิจกรรมในสาขาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องอย่างประสบผลสำเร็จและต่อเนื่อง
3. การปาฐกถาในหัวข้อ Global Challenges and UNESCO’s Soft Power Vision โดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี เนื้อหาการปาฐกถาครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับ “Soft Power”  ซึ่งพลังแห่งการโน้มน้าวใจ โดยผ่านทางวัฒนธรรม ค่านิยมและความรู้ ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับความรู้ด้านวิชาการ ควบคู่กับหลักจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง ได้กล่าวยกย่องประเทศไทยที่ได้ให้ความสำคัญกับวาระการพัฒนา 2030 ที่เน้นความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ด้วยการพัฒนาศักยภาพและทักษะของประชาชนด้วยการส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ และเป็นการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกคน  รวมถึงการเสริมสร้างพลังของเด็กผู้หญิงและสตรี
4. การประชุมเรื่อง UNESCO International Symposium & Policy Forum & Cracking the Code: Girls’ Education in STEM  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่าวถึงความจำเป็นที่ทั่วโลกจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมความเท่าเทียมในการเรียนสะเต็มศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ และส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของสตรีและรองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายของประเทศไทยที่ส่งเสริมการเรียนสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีความพร้อมในการทำงานตามความต้องการของประเทศ
5. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง และได้เข้าร่วมในพิธีขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และการซ่อมแซมอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ ฯ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เข้าร่วมในพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การยูเนสโกกับประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์การยูเนสโก ณ ห้องสีฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นการลงนามระหว่างผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติฯ สหประชาชาติ เป็นสักขีพยาน

unesco director1 27 29 sep 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : สรุปภาพรวมการมาเยือน Click..

---------------------------

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 กันยายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking