การประชุมโลกว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ (Global forum on Media and Gender)

ระหว่างวันที่  2 - 4 ธันวาคม 2556

ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ

 

GFMD-opening002

 

GFMD-opening 2-12-2013

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโลกว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ (Global forum on Media and Gender) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และกรมประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพิเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ

  

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วม   ในการพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทอย่างอิสระและไม่เลือกปฏิบัติ ตามที่ได้ปรากฏในปฏิญญา Beijing Declaration and Platform for Action ที่มุ่งเสริมสร้างบทบาทสตรีผ่านสื่อประภทต่างๆ รวมถึงให้มีการละเว้น ลดการเลือกปฏิบัติ และเสนอภาพความรุนแรงที่กระทำต่อสตรีและเด็กทุกประเภท ซึ่งผลของการประชุมจะนำไปสู่การจัดทำร่างกรอบงานและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการเป็นพันธมิตรโลกว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคหญิงชาย

  

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 300 คน จาก 50-60 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศและมีนักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน นักหนังสือพิมพ์ ตลอดจนนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคของสตรีจากทั่วโลกร่วมเป็นวิทยากร นำเสนอผลงานและข้อคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสื่อและความเสมอภาคทางเพศ เช่น

- Global status of women in media and technology

- Case studies on gender mainstreaming in media from all continents: A focus on PSBs and government-controlled media as well as  private/commercial media

- High level panel discussion: Media leaders and civil society leaders speak face to face

- Report and debate on the “Development Agency Framework on Media and Gender” and Partner Organizations deliberation

- Social diversity and the media (here a focus will be given to women/men in the media based on race, social class, ethnicity, religious beliefs, sexual orientation, age etc. Examples will be drawn from all regions of the world)

การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ  เรื่อง Reducing gender stereotyping in the media: Competencies and case studies เรื่องMIL and cultural competencies to advocate GEwe: A practical workshop for youths (girls/boys and young women/men)เรื่องUse access to information provisions to report on gender equality and women’s human rights issues: Some experiencesเรื่องGender mainstreaming in media: A business and development model เป็นต้น รวมถึงการแสดงนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อและความเสมอภาคของสตรีในระหว่างการประชุมฯ ด้วย 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประชุม

 

1. FINAL STATEMENT pdf-icon

2. FRAMEWORK AND PLAN OF ACTIONpdf-icon

3. Inputs to the 2015 UN Conference on Womenpdf-icon

4. Inputs from the Global Alliance to the Post 2015 MDG III Gender Equality and  Women’sEmpowerment (A Stand Alone Goal)pdf-icon

-------------------

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ

2 ธันวาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking