สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ

 

เตรียมจัดทำรายงานประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศไทย
สู่เวทีการประชุมโลกด้านการศึกษาปี 2558

การสัมมนาระดับชาติ การศึกษาเพื่อปวงชน:

"บทเรียนจากอดีต ความท้าทายในปัจจุบัน ภาพอนาคต ภายหลังปี 2558"

เน้นผนึกความร่วมมือสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และทุกหน่วยงานด้านการศึกษาของชาติ

Global Education1 Global Education

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ และเป็นหน่วยงานหลักที่ได้ริเริ่มการจัดการประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน เมื่อปี 2533 และการจัดการประเมินผลกึ่งทศวรรษการศึกษาเพื่อปวงชน ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2543 – 2548 ได้จัดการสัมมนาระดับชาติเพี่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการจัดทำรายงานประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมโลกด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในปี 2558 

การสัมมนาดังกล่าวมี ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายด้านการศึกษาที่สำคัญของโลกที่ต้อปบรรลุผลภายในปี 2558 ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษแห่งสหประชาชาติ ที่กำหนดให้เด็กทุกคนทั่วโลกจะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างน้อยระดับประถมศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนซึ่งเป็นพันธกรณีที่ทั่วโลกต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 

นอกจากนี้ในการสัมมนา ยังได้มีการอภิปรายเรื่อง "วาระการพัฒนาภายหลังปี 2558 แห่งสหประชาชาติ และการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศไทย : แนวคิด ยุทธวิธีและขั้นตอนการดำเนินงานตาม 6 เป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโก ด้วย

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 สิงหาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking