ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563-2564

LOGOBIC

Announcement of scholarship names1 17 8 2563

Announcement of scholarship names2 17 8 2563

ทั้งนี้ หากเอกสารประกอบการสมัครข้างต้นมิใช่ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรืออารบิก ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไปดำเนินการแปลเอกสารข้างต้นเป็นภาษาฝรั่งเศส (พร้อมรับรองการแปลจากสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย) หรือารบิก (พร้อมรับรองการแปลจากสำนักจุฬาราชมนตรี) หรือภาษาอังกฤษ (พร้อมรับรองการแปลจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ) และเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย

*********************************************************

ข้อมูล : ปาตีฮะห์ ดอเลาะ
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 สิงหาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking