ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 2020

LOGOBIC

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) นั้น

บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ACYLS แล้ว ตรวจสอบรายชื่อ ดังแนบ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะติดต่อกับผู้ได้รับทุนโดยตรง และจะแจ้งกำหนดการและการเตรียมการให้ผู้ได้รับทุนทราบในโอกาสต่อไป

**********************************************************

ข้อมูล : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 สิงหาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking