ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) 2021

MEXT 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) 2021 หลักสูตร College of Technology Studentsและ Specialized Training College Students ขอให้ผู้มีรายชื่อไปยังสถานที่สอบ ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ Click..

สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบและการปฏิบัติตนในวันสอบ
1. ผู้สมัครควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 40 นาที
2. กรุณาแต่งกายสุภาพ เช่น ชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นต้น
3. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบ (ไม่มีหน้ากากอนามัยไม่มีสิทธิ์สอบ)
4. ขอความร่วมมือเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร
5. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและแจ้งเลขประจำตัวผู้สอบของตนเองให้แก่เจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องอำนวยการสอบของสนามสอบแต่ละแห่ง เพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ (Admission Form)
6. กรุณานำปากกา น้ายาลบคำผิด ดินสอ ยางลบของตนเองมา
7. ไม่อนุญาตให้นำพจนานุกรม, smart watch, และอุปกรณ์คิดคำนวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ และปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าสอบ
8. สำหรับผู้สมัครที่สอบที่สนามสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจำกัดจึงขอความกรุณาให้ผู้สมัครนำรถไปจอดที่อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**หมายเหตุ** ผู้ที่ไม่มีชื่อในรายชื่อตามประกาศนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

**********************************************

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 สิงหาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking