ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

MEXT 2019

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของในหลักสูตร “Teacher Training Students” ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2020” โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ได้ขอให้ผู้ได้รับทุนส่งหนังสือแจ้งยืนยันไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 และหากประสงค์สละสิทธิ์การรับทุนขอให้เดินทางไปยื่นหนังสือสละสิทธิ์ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการฯ (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น จะประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยและวันเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนสิงหาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ : Click..

*****************************************

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 มิถุนายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking