ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Al-Bukhary International University (AIU)

Al Bukhary International University 26 6 2563

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนระดับปริญญาตรี (Foundation Studies) และระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Al-Bukhary International University (AIU) สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2020/2021 ซึ่งทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าเล่าเรียน
2. ค่าที่พัก
3. เงินสนับสนุนการศึกษามูลค่า 450 ริงกิตต่อเดือน

โดยผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางและการขอรับการตรวจลงตรา

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.aiu.edu.my หรือ http://apply.aiu.edu.my

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ Click..

***************************************************

ข้อมูล : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
สรุปและเรียบเรียง : ปาตีฮะห์ ดอเลาะ
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 มิถุนายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking