ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน UNESCO/PEOPLE REPUBLIC OF CHINA (THE GREAT WALL) CO-SPONSORED FELLOWSHIPS PROGRAMME 2020-2021

thainatcom

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 75 ทุนให้แก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป และอาหรับ เพื่อศึกษาหรือทำวิจัยในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของ Visiting Scholars โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท General Scholar Programme และ Senior Scholar Programme

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 ทุนประเภท General Scholar Programme
- มีอายุไม่เกิน 45 ปี
- ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
- สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

1.2 ทุนประเภท Senior Scholar Programme
- มีอายุไม่เกิน 50 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
- สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

2. เอกสารประกอบการสมัคร

2.1 ใบสมัครรับทุน จำนวน 3 ฉบับ
2.2 สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 3 ฉบับ
2.3 สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ของการศึกษาระดับสูงสุด (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) จำนวน 3 ฉบับ
2.4 ใบแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
2.5 เค้าโครงงานศึกษาวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) ความยาวไม่น้อยกว่า 200 ตัวอักษรสำหรับผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาตรี ความยาวไม่น้อยกว่า 500 ตัวอักษร สำหรับผู้สมัครประเภท non-degree และความยาวไม่น้อยกว่า 800 ตัวอักษร สำหรับผู้สมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรี พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
2.6 หนังสือรับรองจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ที่เกี่ยวข้องกับสาขางานวิจัยของผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
2.7 ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
2.8 ผลการรับรองการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของยูเนสโก พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
2.9 สำเนาหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย (ในกรณีที่ได้ติดต่อไว้แล้ว) จำนวน 3 ฉบับ
2.10 สำเนาใบรับรองความสามารถทางภาษาจีน (HSK) จำนวน 3 ฉบับ (หากมี)

3. ขั้นตอนการสมัคร 

3.1ผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.campuschina.org/universities/index.html
  3.2ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn
  3.3ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนและจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ที่อยู่ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 (กรุณาระบุหน้าซองว่า “ใบสมัครทุน The Great Wall”) โทร. 0 2281 0565 ต่อ 115
  3.4สแกนใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์ ในรูปแบบ PDF และส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***ผู้สมัครจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งสองช่องทาง โดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.***
3.5 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นโดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิสมัครรับทุนดังกล่าว
  3.6ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/studyinchina ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนพิจารณาคัดเลือกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : UNESCO-China Co-sponsored Fellowships Programme 2020-2021
Instructions for Online Application for UNESCO-China Co-sponsored Fellowships Programme 2020-2021

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 มีนาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking