ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Mohamed bin Zayed University for Artificial Intelligence (MBZUAI)

LOGOBIC

ด้วย มหาวิทยาลัย MBZUAI เปิดหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแจ้งความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในสาขาดังกล่าวในระดับปริญญาโทจำนวน 25 คน และปริญญาเอก จำนวน 25 คน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. สาขาที่เปิดให้ทุนการศึกษา
ใน 3 สาขา ประกอบด้วย (1) Machine Learning (2) Computer Vision (3) Natural Learning Processing

2. คุณสมบัติ
2.1 ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องสำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2.2 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไป
2.3 มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 TOFEL ไม่ต่ำกว่า 90

3. สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
3.1 ค่าเล่าเรียน
3.2 ค่าใช้จ่ายรายเดือน
3.3 ค่าประกันสุขภาพ
3.4 ค่าที่พัก

4. การสมัคร
ผู้ที่สมัครขอรับทุนที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลมหาวิทยาลัย หลักสูตร และการสมัครได้ที่ http://mbzuai.ac.ae ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมิถุนายน 2563

*************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 5646 ต่อ 117


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking