ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (Teacher Training Students under the Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2020)

MEXT 2019

กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนแก่ครูไทยที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในหลักสูตร “Teacher Training Students” ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2020” ในรูปแบบของการทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2563
โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ปี ค.ศ. 1985 เป็นต้นไป)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และเป็นครู (ไม่จำกัดสาขาวิชา) สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563) ในกรณีมีประสบการณ์สอนจากหลายแห่งสามารถนำระยะเวลามานับรวมกันได้ โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ของแต่ละสถานที่
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
4. มีความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น สามารถดำเนินการวิจัย ตลอดจนสามารถปรับตัว
ในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้
5. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
6. ผู้สมัครจะต้องศึกษาข้อมูลของทุนอย่างละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามไฟล์ที่แนบ
7. เอกสารการสมัครจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

**หมายเหตุ
1. สอบถามรายละเอียดที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลข
0 2628 5646 ต่อ 113 หรือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) หมายเลข
0 2696 3004, 0 2207 8504 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.
2. วิธีการจัดส่งใบสมัคร :
2.1 ส่งเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ พร้อมด้วยฉบับสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ได้ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300” วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครู 2563” รับสมัครถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 เท่านั้น โดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
2.2 เดินทางไปส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “ กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ” โดยสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 24 มกราคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร

3. เอกสารการสมัครทุกรายการจะไม่ถูกส่งคืนให้ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

1.  

Application Form (a prescribed form for 2020)

 1 
Original  
2. 
Admission Form (a prescribed form for 2020)
*please submit both parts
1 Original  
3. 
Photographs 4.5×3.5 cm (upper body, full-face with no hat) and must have been taken within the past 6 months
(should be attached on the application form and admission forms)
3 Original
4. 
Placement Preference Application Form (a prescribed form)
*choose the university from “Course Guide” list :
https://www.mext.go.jp/content/20191218-mxt_gakushi02-000003047_02.pdf
1 Original
5. 
Certified grade transcript for each academic year from the last university attended (ภาษาอังกฤษ)
1 Original
6. 
Copy of the Official Diploma from the last university attended
(กรณีส่งฉบับสำเนา จะต้องได้รับการประทับตรารับรองจากมหาวิทยาลัย) (ภาษาอังกฤษ)
1 Original
7. 
Certificate of employment (issued by the employer) (ภาษาอังกฤษ)
1 Original
8. 
Copy of Japanese Language Proficiency Test (if any) 1 Copy

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเพิ่มเติมได้ ที่นี่

APPLICATION GUIDELINES
JAPANESE GOVERNMENT (MEXT) SCHOLARSHIP FOR 2020
(TEACHER TRAINING STUDENTS)
2020 APPLICATION FOR JAPANESE GOVERNMENT (MEXT) SCHOLARSHIP
(TEACHER TRAINING STUDENTS)
2020 PLACEMENT PREFERENCE APPLICATION FORM FOR JAPANESE GOVERNMENT
(MEXT) SCHOLARSHIP (TEACHER TRAINING STUDENTS)
Japanese Government (MEXT) ScholarshipURL List of 'Course Guide of TEACHER TRAINING STUDENTS PROGRAM 2020'
ADMISSION FORM JAPANESE GOVERNMENT (MONBUKAGAKUSHO: MEXT) SCHOLARSHIP FOR 2020
TEACHER TRAINING STUDENTS
JAPANESE GOVERNMENT (MEXT) SCHOLARSHIP FOR 2020
― TEACHER TRAINING STUDENTS ― FOR THAILAND

****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 ธันวาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking