ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาสำหรับอิหม่ามหรือครูสอนศาสนาไปฝึกอบรม ณ สถาบันโมฮัมเหม็ด ที่ 6 ราชอาณาจักรโมร็อกโก

imam 2 10 10 2562

           ด้วย กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับทุนฝึกอบรมอิหม่าม ณ สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 จำนวน 2 ราย โดยผู้สมัครจะต้องเป็นอิหม่าม หรือครูสอนศาสนา หรือบุคคลที่สนใจจะเป็นอิหม่าม ต้องมีความตั้งใจฝึกอบรม มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง มีความสามารถท่องจำคำภีร์อัลกุรอานได้ โดยสามารถเดินทางไปเข้ารับการอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ระยเวลา 3 ปี ดังมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกผู้สมัครต่อไปนี้

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นอิหม่าม คอเต็บ บีหลั่น ประจำมัสยิด หรือครูสอนศาสนาอิลามในสถาบันการศึกษา
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 50 ปี
4. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือซานาวี หรือเทียบเท่า
5. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอาหรับในระดับดี - ดีมาก
6. มีความสามารถในการท่องและจดจำอัลกุรอานได้เป็นอย่างดี
7. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในชุมชน
8. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมฝนต่างประเทศ
9. เป็นผู้ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือประวัติอาชญากรรม

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครขอรับทุน (ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง)
2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุด
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับสูงสุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
7. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด (โดยออกจากโรงพยาบาลของรัฐ)
8. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานของสถานศึกษา
(กรณีเป็นครูสอนศาสนาในโรงเรียน)

9. ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. บัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป - กลับโมร็อกโก ปีละ 1 ครั้ง
2. ที่พักและอาหารระหว่างการอบรม
3. ค่าประกันสุขภาพ
4. ค่าใช้จ่ายรายเดือน

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
- ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร      7 - 25 ตุลาคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก           29 ตุลาคม 2562
- การสอบคัดเลือก           30 ตุลาคม 2562
(สถานที่สอบคัดเลือก สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           31 ตุลาคม 2562

การส่งใบสมัคร
ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าว ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร

สถานที่ยื่นใบสมัคร
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคาร กศน. ชั้น 1 ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 628 5646 – 117
* เอกสารจะต้องไปถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
เวลา 16.30 น. เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2628 5646 ต่อ 117

หลักเกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด
วิธีการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
* การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
** การอนุมัติทุนขึ้นอยู่กับรัฐบาลโมร็อกโก

**********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 ตุลาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking