ขอเชิญผู้สนใจสมัครผู้รับทุนรัฐบาลอิตาลี ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019-2020 ในระดับปริญญาโท

arno river 1066307 960 720

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้รับทุนรัฐบาลอิตาลี ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019-2020 ในระดับปริญญาโท หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านการวิจัยในสถาบันการศึกษาของอิตาลีในสาขาต่างๆ อาทิ ภาษาและวรรณคดี เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม พลังงาน ศิลปะ การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โทรคมนาคม ไมโครและนาโนเทคโนโลยี อวกาศ และดนตรี

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี (ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอิตาเลียนในระดับดี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย Click..

************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 พฤษภาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking