กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ประจำปี 2562 เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2527 เป็นต้นไป)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และเป็นครู (ไม่จำกัดสาขาวิชา) สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562) ในกรณีมีประสบการณ์สอนจากหลายแห่งสามารถนำระยะเวลามานับรวมกันได้ โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองการทำงานของแต่ละสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
4. มีความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น สามารถดำเนินการวิจัย ตลอดจนสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้
5. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
6. บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้ ได้แก่
6.1 เป็นบุคลากรทางการทหาร
6.2 ผู้ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) มาก่อน
6.3 ผู้ที่กำลังสมัครรับทุนอื่นๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ด้วย
6.4 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือมีกำหนดจะเข้าศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
6.5 ผู้ที่ได้รับทุนอื่นๆ
7. ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของทุนได้ที่นี่ Click..
และดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตร (Course Guide of Teacher Training Program) ได้ที่นี่ Click..

**หมายเหตุ** กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดได้จากคู่มือการสมัครฉบับภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนในการสมัครและการคัดเลือก
1. ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์นี้ หรือสอบถามรายละเอียดที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลข 02 628 5646 ต่อ 113 หรือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) หมายเลข 02 696 3004, 02 207 8504 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น.
2. ส่งเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ พร้อมด้วย ฉบับสำเนาจำนวน 2 ฉบับ ได้ทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 กรณีส่งไปรษณีย์กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ 2562”
- กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะนับตราประทับไปรษณีย์ ของวันสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
- กรณีส่งเอกสารด้วยตนเอง สิ้นสุดการรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
3. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ผู้สมัครสามารถศึกษาตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ที่นี่ Click..
4. ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซด์ www.th.emb-japan.go.jp และ www.bic.moe.go.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซด์ www.th.emb-japan.go.jp และ www.bic.moe.go.th
7. ประชุมชี้แจงผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Multi Purpose Hall) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
8. จัดส่งใบสมัครฉบับสมบูรณ์ให้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Multi Purpose Hall) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

หลักฐานการสมัคร 

     1  Application Form (a prescribed form for 2019) ใบสมัคร      1 Original (ฉบับจริง)
     2

Admission Form (a prescribed form for 2019) *please submit both parts
บัตรประจำตัวเข้าสอบ (กรุณาส่งทั้งสองส่วนโดยไม่ต้องตัดเก็บไว้ที่ตนเอง)

     1 Original (ฉบับจริง)
     3 Photographs 4.5×3.5 cm (upper body, full-face with no hat)
and must have been taken within the past 6 months

(should be attached on the application form and admission forms)
รูปถ่าย ขนาด 4.5*3.5 เซนติเมตร (ติดในใบสมัครและบัตรประจำตัวเข้าสอบ)
     3 Original
     4    
Placement Preference Application Form (a prescribed form)
*choose the university from “Course Guide” list : Click..
     1 Original (ฉบับจริง)
     5 Certified grade transcript for each academic year from the last university /
teacher training school attended (issued by that university) ใบประมวลผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และโท (หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว)
     1 Original (ฉบับจริง)
    6 Diploma from the last university attended (issued by that university)
ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และโท (หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว)
     1 Copy
(ฉบับสำเนา)
or Certificate of Academic Achievement (issued by that university)
หรือ หนังสือรับรองการจบการศึกษา
     1 Original
(ฉบับจริง)
    7 Certificate of employment (issued by the employer)
หนังสือรับรองการทำงานออกโดยสถานที่ทำงานปัจจุบัน
     1 Original
(ฉบับจริง)
    8 Copy of Japanese Language Proficiency Test (if any)
ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (หากมี)
     1    
Copy
(ฉบับสำเนา)

**หมายเหตุ**
1. กรุณาส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 1-8 จำนวน 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีกจำนวน 2 ชุด
2. เอกสารการสมัครทุกรายการจะไม่ถูกส่งคืนให้แก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ

Application Guidelines     Application Form     Placement Preference
Application Form     
     Course Guide     [Thai] ANNEX T2019      [THAI] Admission form T2019

*********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 ธันวาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking