LOGOBICสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอประกาศรายชื่อผูู้้ได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562

Scholarship Announcement morocco1 2 8 2561

Scholarship Announcement morocco2 2 8 2561

************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 สิงหาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking