ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน
หลักสูตร College of Technology Students และหลักสูตร Specialized Training College Students ประจำปี 2562

MEXT1MEXT2MEXT3MEXT4

ข้อปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์
1. สถานที่สอบคือ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
2. ผู้สอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
3. ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (Admission Form)และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษามาด้วย
4. กรุณาแต่งกายสุภาพ
5. ผู้สอบไม่สามารถอยู่ภายในบริเวณของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ฯ ได้ระหว่างเวลา 12.00 น. – 12.45 น.
กรุณาส่งอีเมล์เพื่อยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น.

หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดประสงค์จะไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ กรุณาแจ้งมายังสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ฯ โดยเร็ว เพื่อที่จะดำเนินการเรียกผู้สมัครรายอื่นให้รับสิทธิ์แทนและคัดเลือกต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน

*****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 กรกฎาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking