JAPANESE GOVERNMENT (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) SCHOLARSHIP FOR 2018
-Rooms for Written Examination-
Sunday, June 24, 2018

1CS2019 Exam Room Announcement

2CS2019 Exam Room Announcement

3CS2019 Exam Room Announcement

Clickเพื่อดูรายชื่อ>>

Clickเพื่อดูรายชื่อ>>

ข้อแนะนำ
1. ผู้สมัครสามารถรับบัตรเข้าห้องสอบ (Admission Form) ได้ที่หน้าห้องอำนวยการสอบของสนามสอบแต่ละแห่ง
2. ผู้สมัครควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที
3. เริ่มเปิดให้เข้าห้องสอบประมาณ 8.20น. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลา
4. กรุณาเตรียมบัตรประชาชน บัตรนักเรียน บัตรนิสิต หรือบัตรนักศึกษามาเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตน
5. กรุณาเตรียมเครื่องเขียนมาด้วยตนเอง (ปากกา น้ำยาลบคำผิด ดินสอ ยางลบ)
6. ห้ามผู้สอบนำพจนานุกรม อุปกรณ์คิดคำนวณทุกชนิด นาฬิกาบันทึกภาพเข้าห้องสอบ และปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าสอบ
7. กรุณาแต่งกายสุภาพ เช่น ชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นต้น
8. สำหรับผู้สมัครที่สอบที่สนามสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจำกัดจึงขอความกรุณาให้ผู้สมัครนำรถไปจอดที่อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

****************************

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

20 มิถุนายน 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking