สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น ASEAN Public Sector Leardership Programme ประจำปี 2561 สำหรับข้าราชการ ระดับกลางในสังกัดต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทางและปฐมนิเทศ) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นข้าราชการระดับกลาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ (หรือเทียบเท่า)
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้ดี โดยขอให้ผู้สมัครแนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า
3. มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
4. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (สำหรับงานประจำ) และไม่น้อยกว่า 2 ปี (สำหรับงานชั่วคราว)
5. ผู้สมัครรับทุนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมทั้งส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Sirikarn Thammawijit, Development Programme Administrator ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2254 2530 ต่อ 29

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ASEAN STTS Eligibility Checklist 2018
  ASEAN STTS PSL Mid-Level Marketing Flyer 2018
  ASEAN STTS PSL Nomination Form 2018

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 พฤษภาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking