ด้วย กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า เลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก (The Hague Academy of International Law) จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร External Programme ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “Contemporary Questions of International Economic Law” ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก เป็นศูนย์วิจัยและการสอนกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งหลักสูตร External Programme เป็นหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศของสถาบัน ฯ ที่จัดขึ้นนอกกรุงเฮกเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักการทูต ข้าราชการ และอาจารย์มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ โดยสถาบัน ฯ จะคัดเลือกผู้สมัคร จำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรม ฯ และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งหมด รวมถึงค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง รายละเอียดตามเอกสารแนบ Click..

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจ โดยสามารถกรอกใบสมัครพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทางออนไลน์ผ่าน www.hagueacademy.nl ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยังกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 พฤษภาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking