Slovak Scholarship 27 4 2561

ทุนการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสโลวัก เป็นทุนการศึกษาในสาขาต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย และนักวิจัย โดยเป็นโครงการที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2548 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัย และกีฬา สาธารณรัฐสโลวัก ทั้งนี้ รัฐบาลสโลวักขอให้ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าวส่งใบสมัครไปยัง www.scholarships.sk ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 เมษายน 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking