sema 10

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังคูเวต

 kuwait app 23 4 2561

***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

23 เมษายน 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking