กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• สัญชาติไทย
• มีผลการเรียนดี และได้เกรดเฉลี่ย (GPA) 3.00 ขึ้นไป
• สำหรับผู้สมัครระดับ Secondary 3 ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2547 และกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3
• สำหรับผู้สมัครระดับ Pre-University 1 ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2544 และกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5
• หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**คำอธิบาย**
ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แบ่งเป็น
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี Secondary 3) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับวุฒิ GCE O-Level
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี (Pre-University 1) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับวุฒิ GCE A-Level

การสมัครรับทุนระดับ Secondary 3
1. ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว
      จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 หรือ
2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว
      จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 (เรียนซ้ำ 1 ปี)
ทั้งนี้ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับ Secondary 3 จะได้รับทุนศึกษาต่อในระดับ Pre-University 1

การสมัครรับทุนระดับ Pre-University 1
1. ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว
      จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว
     จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (เรียนซ้ำ 1 ปี)

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ 2 วิธี ดังนี้
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand
โดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบ (ยกเว้นใบสมัคร) ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ไปยังกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสำเนาเท่านั้น โดยระบุรหัสยืนยันที่ได้รับจากการสมัครผ่านเว็บไซต์ลงในเอกสารประกอบด้วย) หากมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัคร กรุณาติดต่อ Customer Service Centre กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6872 2220
2. สมัครทางไปรษณีย์
โดยผู้สมัครจะต้องดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมด้วยเอกสารประกอบที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ไปยังกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสำเนาเท่านั้น) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครรับทุนได้ Click.. หรือติดต่อขอรับใบสมัครรับทุนด้วยตนเอง ได้ที่
•    สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
    เลขที่ 129 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
    โทร 0 2348 6700 (เฉพาะในเวลาราชการ) หรือ
•    สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
    โทร 0 2628 5646 ต่อ 113 (เฉพาะในเวลาราชการ)
หรือ ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ขนาดซอง อย่างน้อย 16 ซม.x 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง “รับใบสมัครทุนสิงคโปร์” มาที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ (ตามที่อยู่ข้างต้น)
***หมายเหตุ***
***กรุณาอ่านวิธีการกรอกใบสมัครอย่างละเอียดทางเว็บไซต์ https://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand
***กรุณาเลือกวิธีการสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น***

วิธีส่งใบสมัคร
กรุณาส่งใบสมัคร (สำหรับผู้ที่เลือกการสมัครทางไปรษณีย์) พร้อมแนบเอกสารประกอบที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วไปยัง


    ASEAN SCHOLARSHIPS (THAILAND)
    Ministry of Education
     Student Placement and Service Division
    1 North Buona Vista Drive
    Singapore 138675

 

หมดเขตรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบตามที่กำหนด ไปยังกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (การจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-10 วัน)  หากเอกสาร  ไม่ครบถ้วนหรือไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ภายหลังวันที่กำหนด ใบสมัครของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาการคัดเลือก
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ จะติดต่อไปยังผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาขั้นแรกโดยตรง เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนในขั้นต่อไป โดยมีข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้


วิชาที่สอบ :  ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ)
กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ :  เดือนกรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน :  เดือนกันยายน 2561


ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand
หรือติดต่อ
• สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย 0 2348 6700 หรือ
• สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 0 2628 5646 ต่อ 113

**************************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 มีนาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking