ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประกาศมอบทุนการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี โท และเอก สำหรับบุคคลทั่วไปจากประเทศสมาชิก Non-Aligned Movement (NAM) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าวีซ่า ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าที่พักและสาธารณูปโภค 800 AZN ต่อเดือน หรือประมาณ 14,800 บาท) ค่าประกันสุขภาพ และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ (ปีละครั้ง)
ทั้งนี้ ขั้นตอนการคัดเลือกจะประกอบไปด้วยการพิจารณาใบสมัคร/เอกสารประกอบ และการสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์/skype ซึ่งจะประกาศผลการพิจารณาภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำมาเลเซีย ภายในวันที่15 มีนาคม 2561 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาง Tarana Sadigova (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทรศัพท์ +994 12 596 9327) และนางสาว Nigar Asgarova (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทรศัพท์ +994 12 596 9296) ดาวน์โหลดใบสมัคร Click..

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มีนาคม 2561
โทร. 0 2628 5646 ต่อ 117


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking