สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Sun Yat-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “2018 Belt and Road Undergraduate Scholarship Programme for International Students” แก่นักเรียนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    1. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน ได้แก่
        1.1 มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคดังกล่าว มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2536 – 30 สิงหาคม 2543) สุขภาพแข็งแรง และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม ซึ่งผู้สนใจที่สมัครรับทุนข้างต้นแล้ว ไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรับทุนอื่น ๆ จากรัฐบาลจีนได้
        1.2 ผู้สนใจสมัครในสาขาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาการบริหารจัดการ จะต้อง มีผลสอบระดับความรู้ภาษาจีนอย่างน้อย HSK 5 โดยผู้สนใจสมัครสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องมีผลสอบระดับความรู้ภาษาจีนอย่างน้อย HSK 4 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนซึ่งไม่มีความสามารถด้านภาษาจีน จะต้องเรียนภาษาจีนเบื้องต้นเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และสอบผ่านตามเกณฑ์ของผู้จัด
    2. ขั้นตอนการสมัคร ประกอบด้วย
        2.1 ผู้สนใจสมัครจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังหน่วยงาน “Recommendation Institutions” ในประเทศตนเอง ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะได้รับจดหมายรับรองจากหน่วยงานข้างต้น
        2.2 ภายหลังจากได้รับจดหมายรับรองแล้ว ผู้สนใจจะต้องสมัครผ่านทาง http://application.sysu.edu.cn ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click..

********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 กุมภาพันธ์ 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking