sema 10ประกาศผลสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2561 ประเภททุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)
ข้อปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์
1. สถานที่สอบคือ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
2. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
3. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (Admission Form) และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
4. กรุณาแต่งกายสุภาพ
5. ผู้เข้าสอบไม่สามารถอยู่ภายในบริเวณของสถานทูตฯ ได้ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น.

**หมายเหตุ**กรุณาส่งอีเมลเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธ การเข้าสอบสัมภาษณ์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ภายในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ Click..

****************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 กุมภาพันธ์ 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking