กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 - 2562 สาขาศาสนศึกษา ให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 4 ทุน โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งค่าพาหนะระหว่างที่พักและสถานศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร
คุณสมบัติ
    1. อายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และไม่เกิน 15 ปี (นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
    2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 6 ปี หรือ 8 ปี โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
    3. เคยศึกษาภาษาอังกฤษ อารบิก หรือฝรั่งเศส เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี
    4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
    5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้พิการ
    6. ต้องมีประวัติการเรียนต่อเนื่อง โดยไม่เคยถูกให้ออก
    7. ไม่เคยศึกษาในประเทศคูเวตมาก่อน
    8. ไม่เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศคูเวต
    9. มีสัญชาติไทย

หลักฐานการสมัคร
    1. ใบสมัครขอรับทุน Click..
    2. สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนผลการศึกษาระดับประถมศึกษา  
    3. สำเนาสูติบัตร
    4. ใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษภายหลังได้รับคัดเลือก)
    5. สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางภายหลังได้รับคัดเลือก)
    6. รูปถ่ายขนาด 4 × 6 ซม. จำนวน 10 รูป
    7. หนังสือรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อารบิก ฝรั่งเศส และอื่นๆ (หากมี)

กำหนดการการคัดเลือก  
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 4 เมษายน 2561
(www.bic.moe.go.th)  
สอบข้อเขียน วันที่ 9 เมษายน 2561 (สถานที่สอบในกรุงเทพฯ)
- วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก และความรู้เชิงตรรกะ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 12 เมษายน 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 เมษายน 2561 (สถานที่สอบในกรุงเทพฯ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

วันที่ 25 เมษายน 2561

การจัดส่งใบสมัคร
    จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยัง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300” (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลคูเวตระดับชั้นม.ปลาย 2561”) ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 (หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2561 กรุณาส่ง EMS เท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2628 5646 ต่อ 117-118

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 มกราคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking