sema 10สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ  (Teacher Training Students) " ประจำปี 2561
สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ  โดยผู้เข้าสอบสามารถรับบัตรสอบที่หน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ ตรวจสอบรายชื่อ Click..

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 มกราคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking