sema 10

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลรัฐคูเวตประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017/2018 เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเสนอชื่อนักเรียนไทยเพื่อรับทุนการศึกษารัฐบาลรัฐคูเวตประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017/2018 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

 

  ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง)    
1 นางสาวสุกานดา ด้วงประภัศร์ โรงเรียนอิสลามสันติชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 นางสาวนิซรีน แยนา โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิ จังหวัดปัตตานี
       
  ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก (สำรอง)    
ลำดับที่ 1 นายภูรี มะทอง โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ลำดับที่ 2 นายอัรฟาร สะนิ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จังหวัดปัตตานี

********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กรกฎาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking