sema 10

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษารัฐบาลรัฐคูเวตประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017/2018 และขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ.5 ชั้น 1 ตรวจสอบรายชื่อ Click..

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 กรกฎาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking