ด้วยรัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency for International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017/2018 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของโมร็อกโก ดังมีรายละเอียดดังนี้


    เงื่อนไขการรับทุน
    1. ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชาตามรายการที่กำหนด
    2. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคนิค และเศรษฐศาสตร์ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่สถาบันภาษานานาชาติในกรุงราบัต
    3. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาและอักษรศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลัก
    4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 80 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,700 บาท) ต่อเดือน ทั้งนี้ หากผู้รับทุนสอบไม่ผ่านในปีการศึกษาใด จะถูกระงับทุนจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาถัดไป


    คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
    1. ระดับปริญญาตรี
         1) ผู้สมัครขอรับทุนต้องได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2559 หรือ 2560 และมีผลการเรียนในระดับดีมาก ดี หรือพอใช้
         2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีอายุระหว่าง 19-23 ปี ในปีที่สมัคร
         3) คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครขอรับทุนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชาในแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amci.ma/repf.pdf
    2. ระดับปริญญาโท
    ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาที่กำหนด
    3. ระดับปริญญาเอก
         1) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่กำหนด
         2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.enssup.gov.ma


    เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
         1. ใบสมัครขอรับทุน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสั่งพิมพ์ ได้ที่นี่ Application form / courses
         2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
         3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
         4. รูปถ่ายสีขนาดพาสปอร์ต จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
         5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ

         6. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ
         7. ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
         8. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคระบาด
         9. กรณีผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
         9.1 สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
         9.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
         9.3 สำเนาปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์
    ทั้งนี้ เอกสารประกอบการสมัครต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา


    ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
         1. ผู้ประสงค์ที่จะศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต้องสอบเข้า (ประเภท A) (Regulated Access Institutions) ต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
         2. ผู้ประสงค์ที่จะศึกษาในสถาบันการศึกษาแบบเปิดรับสมัคร (ประเภท B) (Open Access Institutions) ต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
         3. ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส (ประเภท C) (French Classes) ต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560


    กำหนดเปิดภาคการศึกษาแรก
         1. สถาบันการศึกษาที่ต้องสอบเข้า (ประเภท A) (Regulated Access Institutions) เปิดภาคการศึกษาประมาณสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2560
         2. สถาบันการศึกษาที่ใช้วิธีการสมัครเข้า (ประเภท B) (Open Access Institutions) เปิดภาคการศึกษาประมาณกลางเดือนกันยายน 2560
         3. หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส (ประเภท C) (French Classes) เปิดภาคการศึกษาในวันที่ 1 มกราคม 2561


    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเตรียมการและดำเนินการ ดังนี้
    1. ขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทนักเรียนจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย
    2. หากผู้ได้รับทุนไม่ไปรายงานตัวที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโกภายในกำหนด จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับทุน
    3. เมื่อผู้ได้รับทุนเดินทางถึงราชอาณาจักรโมร็อกโกแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร จำนวน 900 ดีร์ฮาม (หรือประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ)
    รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน เงื่อนไข การสมัครเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ระยะเวลาศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ สามารถศึกษาได้ทางเว็บไซต์ www.ofppt.ma, www.men.gov.ma หรือ www.amci.ma

 

    การเปิดรับใบสมัครของนักเรียนจากประเทศไทย
    กระทรวงการต่างประเทศได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบและรวบรวมใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบเพื่อจัดส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ดังนั้น จึงขอให้ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017/2018 จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (ทุนการศึกษาของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก) ภายในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 (หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไปถึงกระทรวงศึกษาธิการเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา โดยถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  โทร. 02-628 5646 ต่อ 117

*********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 กรกฎาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking