ด้วย กระทรวงอุดมศึกษาแห่งรัฐคูเวตและมหาวิทยาลัยคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017/2018 จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวตในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ 1) สาขานิติศาสตร์อิสลาม/อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน และ 2) สาขาอักษรศาสตร์ จำนวน 1 ทุน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักเกณฑ์การสมัครและการสอบคัดเลือก ดังนี้


คุณสมบัติ
1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างการสมัครรับทุน
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือระดับซานาวี) แล้วไม่เกิน 2 ปี
3. มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 หรือเกรดเฉลี่ย 3.40 ขึ้นไป
4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน
5. อายุไม่เกิน 20 ปี
6. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับอยู่ในระดับดี


หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุน โดยให้ระบุสาขาที่ต้องการสมัครเพียง 1 สาขา (ในกรณีที่ผู้สมัคร จะกรอกใบสมัครเป็นภาษาอาหรับ ต้องกรอกใบสมัครภาษาอังกฤษมาด้วย จำนวน 1 ชุด)
2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
4. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
6. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 4 รูป

 

กำหนดการคัดเลือก
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษารัฐบาลรัฐคูเวตประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017/2018 ได้ที่นี่ Click..

 

วิธีส่งใบสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (ทุนการศึกษารัฐบาลรัฐคูเวตประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017/2018) ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไปถึงกระทรวงศึกษาธิการเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 02-628 5646 ต่อ 117

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 กรกฎาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking