pbic 9 6 2560

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่า สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารับทุนของสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล เพื่อศึกษาภาษาจีนที่วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College) ระหว่างเดือนกันยายน 2560 – กรกฎาคม 2561 จำนวน 20 ทุน เพื่อกระชับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด
2. อายุไม่เกิน 45 ปี
3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
4. มีความสนใจเรื่องภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน
5. มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น (ถ้ามี)
6. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามระยะเวลาของหลักสูตรฯ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าเดินทางทัศนศึกษาภายในประเทศจีน และค่าประกันอุบัติเหตุ ส่วนผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pbic.tu.ac.th ทุนการศึกษา ภาษาจีนข้าราชการ-รุ่น-2 และจัดส่งเอกสารการสมัครรับทุนไปยังวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มิถุนายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking