สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Guizhou Government โดย Guizhou Provincial Department of Education (GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร และระดับอุดมศึกษา (อาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน แก่นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1,028 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนทั่วไป 233 ทุน ทุนด้านอาชีวศึกษา 220 ทุน ทุนระดับปริญญาตรี 439 ทุน ทุนระดับปริญญาโท 115 ทุน และทุนระดับปริญญาเอก 21 ทุน

    ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสุขภาพแข็งแรง โดยผู้สมัครในระดับปริญญาตรี จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุน้อยกว่า 30 ปี ระดับปริญญาโท มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และระดับปริญญาเอก มีอายุน้อยกว่า 45 ปี  

    อนึ่ง ผู้สนใจสมัครรับทุน จะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ที่ผู้ให้ทุนกำหนดไว้ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Click.. และสอบถามรายละเอียดได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 พฤษภาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking