มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน “Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program” ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 - 3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษา อบรม และฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10-12 เดือน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 หรือ 195 สำหรับการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 71 สำหรับการสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต หรือ 6.0 สำหรับการสอบ IELTS

4. มีอายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี

5. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาอบรมนี้ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

6. ในกรณีที่สมัครด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้สนใจสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey Fellowship Program สามารถดาวน์โหลด ระเบียบการได้จากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ Now Open) และสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 285 0581 - 2

------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 เมษายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking