กระทรวงการอุดมศึกษามาเลเซียได้เสนอให้ทุนการศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและระดับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 (Malaysian International Scholarships - MIS) ในสถาบันการอุดมศึกษามาเลเซีย 28 แห่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และระดับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องไม่เกิน 45 ปี โดยมี
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่าในระดับปริญญาตรี/โท และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในสาขาและสถาบันการศึกษาที่กำหนด สำหรับทุน ฯ ที่จะมอบให้ ประกอบด้วย ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์และค่าหนังสือ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่ https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking