กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ สหพันธรัฐรัสเซีย ได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่ประเทศไทย จำนวน 18 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ทุน ปริญญาโท 10 ทุน ระดับเชี่ยวชาญ 3 ทุน และหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Residency Training) 1 ทุน รายชื่อสาขาวิชาที่จะให้ทุนการศึกษาปรากฏในเอกสารแนบ
2. ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายประจำเดือนและหอพัก แต่ไม่รวมค่าประกันสุขภาพประจำปี (ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไปยังกรุงมอสโก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกรุงมอสโกไปยังเมืองที่นักศึกษาเรียน (ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐ)
3. ผู้สมัครจะต้องเดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการตรวจลงตราหมดอายุ
4. ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารการสมัครส่งให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560
5. เงินสนับสนุนค่าครองชีพโดยรัฐบาลรัสเซียที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เดือนละ 800 บาท และระดับ Post-Graduate เดือนละ 1,800 บาท
6. ทั้งนี้ ผู้สมัครควรศึกษาเงื่อนไขทุนการศึกษาอย่างถี่ถ้วนก่อนการสมัครทุนดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร เงื่อนไขทุนศึกษาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://thailand.mid.ru/th/rus-thai-relations/edu-th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Mrs. Mariia L. Piachitc ผู้ช่วยเลขานุการ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 กุมภาพันธ์ 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking