ด้วย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่า รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ให้แก่นักศึกษาไทย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึง ปริญญาเอก และทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ในหลายสาขาวิชา รวมทั้งสาขาแพทย์และทันตแพทย์ ทั้งนี้ผู้สนใจขอรับทุนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างดี สำหรับผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและสูงกว่าปริญญาเอก รวมทั้งสาขาสถาปัตยกรรมจะต้องส่งบทความหรือหัวข้อวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนฯ ส่วนผู้ขอรับทุนในสาขาศิลปะการแสดงจะต้องส่งวีดีทัศน์หรือเทปการแสดงของผู้สมัครเพิ่มเติม โดยขอให้ส่งใบสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2258 0300-5 ต่อ 6 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 ธันวาคม 2559

โทร. 0 2628 5646 ต่อ 117


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking