กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับปริญญาตรี ระดับผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาโท และสาขาเฉพาะทาง จำนวน 20 ทุน รายชื่อ ดังเอกสารแนบ และได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินทุนการศึกษารายเดือนและค่าที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายรัสเซียไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินประกันสุขภาพประจำปี (ประมาณ 250 ดอลล่าร์สหรัฐ) ค่าเดินทางจากต่างประเทศไปกรุงมอสโก (ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน) และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกรุงมอสโกไปเมืองที่สถานศึกษาตั้งอยู่ (ประมาณ 250 ดอลลาร์สหรัฐ)
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาควรเดินทางไปถึงรัสเซียก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยขอให้เตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบประกาศนียบัตร (ต้นฉบับ) รายงานผลการตรวจสุขภาพ และรูปถ่ายขนาด 4x6 เซนติเมตร จำนวน 7 รูป
3. ตามกฎระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเดินทางไปถึงรัสเซียไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนวันหมดอายุของการตรวจลงตรา

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 ตุลาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking