สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครนักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับทุนการศึกษาต่อจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาตรี ประจำปี 2017
(2017 Korean Government Scholarship Program for International Students for Undergraduate Degree) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้
1. ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย (ผู้สมัครและบิดามารดาของผู้สมัครจะต้องไม่ใช่บุคคลที่ถือสัญชาติเกาหลี)
2. มีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560
3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
4. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.64 ขึ้นไป
6. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐเกาหลีในระดับปริญญาตรีมาก่อน
7. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
8. หากมีผลการทดสอบภาษาเกาหลีหรืออังกฤษ อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking