ประกาศผลสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2560
ประเภทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students)
และประเภทนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)
------------------


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2560 ประเภทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) และประเภทนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นั้น
บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00 – 17.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบผ่านและลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ปรากฏตามไฟล์ที่แนบ ผู้มีรายชื่อกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าสัมภาษณ์ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.
ข้อปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์
1. สถานที่สอบคือ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
2. ผู้สอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที
3. ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (Admission Form) และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษามาด้วย
4. กรุณาแต่งกายสุภาพ
5. ผู้สอบไม่สามารถอยู่ภายในบริเวณของสถานทูตได้ระหว่างเวลา 12.00 - 12.30 น.
**หมายเหตุ** หากผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ท่านใดประสงค์จะไม่เข้าสัมภาษณ์ กรุณาแจ้งมายังสถานทูตฯ โดยเร็ว เพื่อที่ทางสถานทูตฯ จะได้ดำเนินการเรียกผู้สมัครรายอื่นให้รับสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์แทนและคัดเลือกต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ ตรวจสอบรายชื่อ Click..

-----------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 กรกฎาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking