sema 10

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2559

Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2016

-Teacher Training Students-

---------------------

ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เสนอชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 9 คน ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ประจำปี 2559 นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้รับทุนดังกล่าวแล้ว จำนวน 2 คน ได้แก่

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นางสาวพนิตตา สินบัว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
2 นายอำนาจ เส้นคราม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนมีหนังสือแจ้งยืนยันไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสละสิทธิ์การรับทุน ขอให้เดินทางไปยื่นหนังสือสละสิทธิ์โดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยเร็วที่สุด โดยกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นฯ จะประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยและวันเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายในเดือนสิงหาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อ

**************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 กรกฎาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking