sema 10
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 – 2560
************************

        กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยคูเวต ดังนี้


ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริง สาขาอิสลามศึกษา ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
นางสาวเกศินี บินหะยีอับดุลรามัน    โรงเรียนอิสลามสันติชน        จังหวัดกรุงเทพฯ
สำรอง
ลำดับ 1 นายวันมูฮำหมัด เจ๊ะยะ         โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ    จังหวัดปัตตานี
ลำดับ 2 นางสาวตอฮีเราะห์  ตะยูมา    โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ    จังหวัดปัตตานี

ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริง สาขาอักษรศาสตร์
นางสาวซัลมีย่า แอนดะริส          โรงเรียนศาสนวิทยา        จังหวัดกรุงเทพฯ
สำรอง
    ลำดับ 1 นายอนัส  มะแซ           โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์    จังหวัดปัตตานี
       ลำดับ 2 นางสาวนูรไลลา  กาเดร์ โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา จังหวัดกรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

*********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

21 มิถุนายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking