sema 10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
ทุนรัฐบาลคูเวต ปีการศึกษา 2559 – 2560
และเข้าสอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นางสาวเกศินี บินหะยีอับดุลรามัน โรงเรียนอิสลามสันติชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 นางสาวสุกานดา ด้วงประภัศร์ โรงเรียนอิสลามสันติชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3 นายอนัส มะแซ โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ จังหวัดปัตตานี
4 นางสาวรีม ฮะกีมี โรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 นางสาวซัลมีย่า แอนดะริส โรงเรียนศาสนวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6 นางสาวจณิสตา สะลาม โรงเรียนบางกอกวิทยามูลนิธิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7 นางสาวนูรไลลา กาเดร์ โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8 นายวันมูฮำหมัด เจ๊ะยะ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จังหวัดปัตตานี
9 นางสาวตอฮีเราะห์ ตะยูมา โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จังหวัดปัตตานี
10 นางสาวไมกลือซง ลือเย๊าะ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จังหวัดปัตตานี

สถานที่สอบ   : ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาคาร กศน. ชั้น 1กระทรวงศึกษาธิการ

เวลาสอบ       : 09.00 น. เป็นต้นไป

การแต่งกาย  : ชุดนักเรียน

หมายเหตุ      :  1) ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนมารายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

                        2) ผู้ไม่มาสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ถือว่าสละสิทธิ์

****************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 มิถุนายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking