lqlx.gzsedu.cn 13 6 2559

     สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งประกาศเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลกุ้ยโจวสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการให้ทุนจากรัฐบาลกุ้ยโจวและดำเนินการโดยกรมการศึกษา แห่งมณฑลกุ้ยโจว (GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมอบให้แก่นักเรียนในภูมิภาค จำนวน 55 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาของมณฑลกุ้ยโจว ทั้งนี้ ประเภทของทุน แบ่งเป็น ทุนเต็มจำนวน รวม 5 ทุน และทุนการศึกษาบางส่วน รวม 50 ทุน   
    ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://lqlx.gzsedu.cn/ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครรับทุนดังกล่าวไปที่ GPDE โดยกำหนดปิด รับสมัครภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2559

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 มิถุนายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking